Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2018

ROMA IN ASIA

Cimbrī et Teutonēs, populī Germānī, cum sociīs Gallīs apud Rhodanum cōnsulēs Rōmānōs Cn. Mallium et Q. Caepium magnā pernicie vixērunt. Ergō, cum timor Rōmae māximus esset, Marius ex Āfricā adventus, cōnsul factus est et cum collēgā Q. Lutātiō Catulō in septentrionālem paeninsulae missus ut urbem dēfenderet barbarōs dēbellāvit.

Igitur Pīcentēs, Mārsī, Paelignīque, quī annīs multīs iam Rōmānīs oboedīrent, bellum contrā imperium eōrum indixērunt eō cōnsiliō, nē iugum Rōmānum diūtius supportārent. Hoc bellum per quattuor annōs ā L. Cornēliō Sullā praetōre tractum est, quī iam cōnsul factus eī fīnem fēcit.

Tunc temporis, dum Sulla exercitum in Campāniā tenēbat, ut reliquiae bellī sociālis tollerentur, Marius sē ipsum ad bellum in Asiam contrā Mithridātem mittī volēbat. Hāc rē perturbātus Sulla, quī iam anteā bellum contrā rēgem Pontī parābat, cum copiīs suīs in urbem intrāvit et Marium fugāvit.


Mithridātēs Bithyniam et Cappadociam et Ephesum occupāvit, unde litterīs dēcrēvit ut per tōtam …