Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2016

ΒΗΘΛΕΕΜ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥ!

Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου· εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη· τὸ Σπήλαιον δεχέσθω, ἡ ἀλήθεια ἦλθεν· ἡ σκιὰ παρέδραμε· καὶ Θεὸς ἀνθρώποις, ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, μορφωθείς τὸ καθ' ἡμᾶς, καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα. Διὸ Ἀδὰμ ἀνανεοῦται σὺν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες· Ἐπὶ γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη, σῶσαι τὸ γένος ἡμῶν.


HANNIBAL

Cornēlius Nēpōs in librō “Dē excellentibus ducibus exterārum gentium” dīcit Rōmānōs fortitūdine cēterīs nātiōnibus praeēminēre sīcut Hannibalem prūdentiā cunctōs imperātōrēs omnium tempestātum praestitisse.

Invidiā et obtrectātiōne suī populī dēbilitātus est Hannibal magis quam ob vim Rōmānōrum, ergā quōs Hamilcar pater, in puerulō flammās ōdiī incendisse ferunt.

Post obitum Hamilcaris et Hasdrubalis Hannibal, ingentī cōnsensū mīlitum, imperātor factus est. Quī, per trēs annōs omnēs gentēs in Hispāniā dēbellāvit atque Saguntinōs, sociōs Rōmānōrum, vī expugnāvit.

Saguntō captō trēs exercitūs māximōs comparāvit ūnum ex quibus sēcum in Italiam dūxit, quō cum per saltum Pyrēnaeum, tum per Alpēs, quās anteā hominēs inermēs vix poterant rēpere, Hannibal cum elephantīs ōrnātīs iter facere potuit.

Apud flūmen Rhodanum Hannibal cum P. Cornēliō Scīpiōne armīs dēcrēvit eumque saucium et vulnerātum fugāvit.

Alpēs trānsgressus, in Etrūriā gravī morbō in dextrō oculō affectus est, quō morbō cum pre…