Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2016

POMPEIVS MAGNVS

Bellum sociīs Rōmānōrum ā rēgibus Mithridāte et Tigrāne in Asiā illātum est. Dē quō equitibus Rōmānīs nōnnūllōs Bythyniae prōvinciae vīcōs dēpopulātōs esse, Cappadociam in diciōne inimicōrum in epistulīs nūntiābātur. L. Lūcullus, cum magnās rēs gessisset, ab illō discessit. Sociī igitur et civēs ā Rōmānīs imperātōrem ūnum Pompēium dēposcēbant et expetēbant.

In bellō Mithridāticō haec in discrīmine erant: cum Populī Rōmānī mīlitāris dignitās, tum sociōrum salūs atque multōrum cīvium bona. Tandem vectīgālia quae certissima et māxima ab īis provinciīs accipiēbantur. Mithridātēs Rēx etiam puniendus erat, quī ūnō diē, ūnō imperiō, octōgintā mīlia cīvium Rōmānōrum trucīdandōs cūrāverat.

Prīmum L. Sulla et L. Mūrēna dē Mithridāte triumphāvērunt neque, mātūrius ambō in Italiam revocātī, rēgem ex imperiō eius expulērunt. Itaque iste, ut in duōbus locīs dīversīs Rōmānī exercitūs dīviderēntur, copiīs parātīs ōrnātāque classe, cum aggredī vicīnās gentēs simulāvit, tum in Hispāniam lēgātōs ad Sert…

LENGUAS CLÁSICAS DESDE SU HOGAR

Nuestro objetivo es facilitar el aprendizaje de lenguas clásicas a quienes no puedan asistir a cursos presenciales o prefieran aprender desde sus hogares aprovechando la comodidad y el ahorro de tiempo que brinda la enseñanza a través de internet.

Ofrecemos varias modalidades de clases: cursos por videoconferencia en grupos de dos o tres personas o en clases individuales, clases en formato radiofónico y clases grabadas en vídeo. Además nuestros alumnos tienen acceso a herramientas exclusivas de aprendizaje como son apuntes y materiales didácticos o ejercicios interactivos en línea.


San Jerónimo, César, Virgilio, Cicerón, Livio, Plauto, Ovidio, Catulo, Horacio, Salustio, San Agustín, Aristófanes, Sófocles, Heródoto, Platón, Aristóteles, San Lucas, Homero... y tantos otros están esperando a que sus palabras vuelvan a ser escuchadas con nuestros ojos.
CLASES INDIVIDUALES O EN PEQUEÑOS GRUPOSMETODOLOGÍA COMO EN LAS LENGUAS MODERNASCURSOS DE LITERATURA GRIEGA Y LATINACURSOS DE BIBLIA Y DE A…

ENTREVISTA - SCRIPTA MANENT

Nuestro amigo colombiano, William Abaunza, acaba de publicar en la revista de Filología "Scripta Manent" una entrevista con el profesor Carlos Martínez Aguirre de Classics at home.

Entrevista con Carlos Martínez Aguirre

MARCVS TVLLIVS CICERO

M. Tulliī Cicerōnis pater Rōmam migrāvit ut filiī, Mārcus et Quīntus, ab optimīs magistrīs īnstituerentur. Mārcus adulescēns M. Antōnium et Q. Hortēnsium, illīus aetātis ōrātōrēs excellentēs, in forō audīre solēbat. Sūmptā togā virīlī, ā Q. Mūciō Scaevolā iūris prūdentiam didicit. Dein doctōribus Molōnī rhētorī ac Diodotō Stōicō sē dēdidit. Iīsque nōn modo Latīnē sed saepius Graecō sermōne dēclāmābat quoniam magistrī Graecī aliter eum castigāre nōn poterant, item quia stilum Graecum superiōrem in Latīnum importāre conābātur.

Paucīs annīs post, iam patrōnus factus, parricīdiī reum Sex. Rōscium Cicerō dēfendit. Deinde, cum vox vīrēsque propter nimiam nervōrum contentiōnem  dēficerent, in Graeciam et Asiam profectus est ad vōcem remittendam et ōrātiōnī moderandum. Deinde, tōtā Asiā pererrātā, summōs ōrātōrēs frequentāvit ut Menippum Stratonīcēnsem, Dionysium Magnētem et aliōs. Porrō in īnsulā Rhodō Molōnī, quōcum iam anteā operam dederat Rōmae, studuit. Itaque Cicerō post duōs annōs fact…