Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2016

NOVA EXERCITIA LATINA I

Hoy queremos presentaros los NOVA EXERCITIA LATINA I del profesor Roberto Carfagni, un complemento perfecto para el primer volumen del método LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA.

El libro contiene más de 260 ejercicios de gramática complementarios.

En Classics at home los utilizamos muchísimo en nuestras clases para trabajar aspectos de gramática que no se ejercitan suficientemente en los EXERCITIA LATINA I, como podéis ver en este vídeo de una de nuestras clases en la que trabajamos el infinitivo de futuro pasivo.

¡Gracias, Roberto, ojalá te animes pronto con el II volumen!


Today we recommend you the NOVA EXERCITIA LATINA I book by professor Roberto Carfagni, an excellent supplement for those who use FAMILIA ROMANA, the first volume of LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA series.

The book contains more than 260 new complementary exercises about Latin grammar.

In Classics at home we use it to cover points of grammar that are no completely dealt with in EXERCITIA LATINA I, for instance the fu…

LA ENSEÑANZA DEL GRIEGO EN BIZANZIO

Charla ofrecida por el profesor Gonzalo Jerez a los alumnos del Máster de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Febrero de 2017. La hemos dividido en dos partes, la primera más teórica tituladaLa enseñanza del griego en Bizancioy otra más práctica titulada Enseñar griego en griego.


Ω ΓΛΥΚΥ ΜΟΥ ΕΑΡ

Αἱ γενεαί πᾶσαι, ὕμνον τῇ ταφῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.
Καθελών τοῦ ξύλου, ὁ Ἀριμαθαίας, ἐν τάφῳ σε κηδεύει.
Μυροφόροι ἦλθον, μύρα σοι Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.
Δεῦρο πᾶσα κτίσις, ὕμνους ἐξοδίους προσοίσωμεν τῷ Κτίστῃ.
Ὡς νεκρόν τόν ζῶντα, σύν μοιροφόροις πάντες μυρίσωμεν ἐμφρόνως.
Ἰωσήφ τρισμάκαρ, κήδευσον τό σῶμα, Χριστοῦ τοῦ ζωοδότου.
Οὕς ἔθρεψε τό μάννα, ἐκίνησαν τήν πτέρναν, κατά τοῦ Εὐεργέτου.
Οὕς ἔθρεψε τό μάννα, φέρουσι τῷ Σωτῆρι, χολήν ἅμα καί ὄξος.
Ἰωσήφ κηδεύει, σύν τῷ Νικοδήμῳ νεκροπρεπῶς τόν Κτίστην.
Ζωοδότα Σῶτερ, δόξα σου τῷ κράτει, τόν ᾍδην καθελόντι.
Ὕπτιον ὁρῶσα, ἡ πάναγνός σε Λόγε, μητροπρεπῶς ἐθρήνει.

Ὦ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τό κάλλος;
Θάνατον θανάτῳ, σύ θανατοῖς, Θεέ μου, θείᾳ σου δυναστείᾳ.
Ἡ δάμαλις τόν μόσχον, ἐν ξύλῳ κραμασθέντα, ἠλάλαζεν ὁρῶσα.
Ὦ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, γλυκύτατόν μου τέκνον, πῶς τάφῳ νῦν καλύπτῃ;
Αἱ μυροφόροι Σῶτερ, τῷ τάφῳ προσελθοῦσαι, προσέφερόν σοι μύρα.
Ἀνάστηθι Οἰκτίρμον, ἡμᾶς ἐκ τῶν βαράθρων, ἐξα…