Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2016

LIBRERÍA ÁUREA XVI PREMIO ESTUDIOS CLÁSICOS

La Sociedad Española de Estudios Clásicos ha otorgado el XVI Premio a la Difusión y Promoción de los Estudios Clásicos a la Librería Áurea de Madrid.

Merecido premio para una librería imprescindible. Pero más allá de los galardones todos debemos tomar conciencia de nuestra responsabilidad para evitar la desaparición de las pequeñas librerías.

Comprar libros directamente a las editoriales o a través de multinacionales de la distribución directa es contribuir a la destrucción de las librerías tradicionales.

La principal responsabilidad es de quienes legislan a favor de oligarquías y monopolios. Nuestro deber como ciudadanos es doble: luchar contra los malos gobiernos y no caer en la trampa de aprovecharnos por motivos egoístas de leyes que a la larga nos perjudican a todos.

BELLVM PVNICVM SECVNDVM

Titus Livius Bellum Pūnicum alterum, quod māximē omnium memorābile esse cēnsēbat propter utrīusque cīvitātis magnitūdinem atque exercituum valētūdinem in IX librīs dēscrīpsit.

Hamilcar, dux Carthāginiēnsis, Hannibalem fīlium iūre iūrandō adēgit ‘eum, cum prīmum posse, inimīcum populō Rōmānō fore’ sed propter illīus mortem et huius pueritiam bellum inter Carthāginiēnsēs et Rōmānōs dīlātum est.

Postquam Hasdrubal, Hamilcaris gener, in locum eius mīlitārem successit nōn bellum sed foedus cum Rōmānīs in Hispāniā renovāvit eō pactō ut utrīusque imperiī fīnis amnis Hibērus esset et oppidum Saguntum līberum inter ambōs manēret populōs. Itaque, gentibus conciliandīs, rem Carthāginiēnsem satis augēre potuit.

Hannibale vixdum pūbere ab patruō suō per litterās arcessītō ut mīlitiae adsuēsceret atque succēderet in paternās opēs, Hannō, prīnceps alterīus factiōnis, illum cum aliīs puerīs vīvere et crēscere quam in castrīs melius esse arbitrātus est. Hasdrubal posteā ā quōdam barbarō obtruncātus, m…

AB VRBE CONDITA

Trōiānī profugī tandem post multōs errōrēs ac discrimina rērum ēgressī sunt in agrō Latīnō circum oppidum Laurentum. Initiō cum praedam hīc agerent Latīnus Rēx Aborīginēsque armātī ut vim advenārum pellerent ex urbe atque agrīs concurrērunt. Aciēbus īnstrūctīs, Latīnus , ante pugnam coortam, Aenēam interrōgāvit quis esset, unde venīret et quid quaereret. Respōnsō Aenēae audītō, Latīnōrum rēx, dextrā datā, amīcitiam cum Aenēā fēcit Dardaniōsque in societātem accēpit. Latīnō ūna fīlia erat, iam mātūra virō, nōmine Lāvīnia, quae Turnō, rēgī Rutulōrum, spōnsa erat neque is Lāvīniam uxōrem dūxit cum Latīnus illam Aenēae in mātrimōnium dedisset. Turnus, hanc iniūriam molestē patiēns, Latīnōs bellum intulit. Ē quō proeliō Latīnī, etsī victōrēs, trīstēs abiērunt quod ducem suum āmīsērunt. Itaque Aenēas, sōlus rēx factus animōs Aborīginum conciliāre conātus est appelandō ambās gentēs eōdem nōminē “Latīnōs”.

Victī Turnus rutulīque ad Mezentium, rēgem Etrūscōrum, cōnfugērunt, neque Etrūscī Latī…

SIC IVVAT IRE SVB VMBRAS

Iam Dīdō rēgīna in caecō amōre flagrābat neque propter cūrīs placidē dormīre poterat dum magna Aenēae virtus in animō versābātur. Itaque prīmā lūce ortā Annae sorōrī amōrem suum cōnfessa est, etsī illī certum erat nūllī virō iterum nūbere, cum prīmō amōrī Sychaeō coniugī prōmīteret iterum in matrimōnium nōn sē dūcī.

Neque Anna soror rēginae suāsit ut novō amōrī repugnāret sed ducis Troianīs placitum amōrem acciperet.  Praetereā Anna dīxit circā Karthaginem Gaetūlos et Numidās, bellicōsās gentēs, habitāre, quī urbem et novum regnum minābantur. Templa Anna soror et Dīdō rēgīna adiērunt ut sacrifficia facerent et veniam ā dīs peterent. Illīc Dīdō Aenēae monstrāvit opulentiam et magnificentiam urbis suī atque nova aedificia Poenīs extruenda. Deinde, cum  labōrēs Trōiānōrum rūrsus audīre vellet, rēgīna convīvium Aenēae parāvit. Postquam Aenēās vērō dīsgressus est, Dīdō sōla super Aenēae lectō mānsit ducemque Trōiānum absentem audiēns et vidēns.

Posterō diē Aenēās Dīdōne comitātus vēnātum i…

AENEAE ERRORES

Karthāginem, urbem dīvitem ac bellicōsam in Āfricae litore sitam, prae cēterīs Iūnō mālēbat. Dea vērō Trōiānōs, cum Paris mālum aureum Venerī dederit atque pulchriōrem eī iūdicaverit, ōderat. Item quia sciēbat Rōmānōs, posterōs Trōiānōrum,
ōlim Karthāginem expugnātūrōs esse. Itaque, ut Minerva, ob Āiācis in virginem Cassandram stuprum, Graecōrum classem ventīs disiēcerat, illa Aeolum, rēgem et ventōrum cūstōdem, supplex ōrāvit ut classem Aenēae submergeret.

Aenēas, dum magna procella ventīs facta nāvēs in fundum pontī iactābat, optāvit ut prō patriā pugnāns occidisset, quia melius esse morī in bellō quam sine glōriā sub undīs perīre putābat. Nāvēs, cum flūctūs ad caelum eās tollerent, nec vēlīs, nec rēmīs agī poterant. Trēs contrā saxa latentia abreptae sunt tempestate, trēs ab altō in vada lātae. Tunc ante ipsīus Aenēae oculōs ūna magnō flūctū in puppim ferīta, rapidō gurgite vorāta est.

Interim Neptūnus, cui maris imperium datum est, cum pontum tantā tempestāte miscērī vidēret, vent…